အသင်းဝင် လျှောက်ထားခြင်း

/ ()

(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
CAPTCHA IMAGE
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!
/ ()
စက်သုံးဆီဆိုင်အမည် စက်သုံးဆီဆိုင်အမည် (အတိုကောက်) ဆိုင်လိပ်စာ ဆိုင်လိပ်စာ (အင်္ဂလိပ်) လုပ်ဆောင်ချက်များ

(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
CAPTCHA IMAGE
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!
/ ()
ဆီသယ်ယာဉ်အမှတ်/ OB ယာဉ်အမှတ် ဝင်ဆံ့ဂါလံ လုပ်ဆောင်ချက်များ

(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
(Max size:10MB)
CAPTCHA IMAGE
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!