အသင်းဝင် လျှောက်ထားခြင်း

လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ရန်  PDF Download

1.     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

2.     Form VI , XXVI မိတ္တူ (သို့) member extract

3.      ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်မိတ္တူ

4.     လျှောက်ထားသူ၏ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ

5.     လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားကတ် မိတ္တူ 

(လျှောက်ထားသူသည် Form VI, XXVI တွင် အမည်စာရင်းပါဝင်သူဖြစ်ရပါမည်)

အသင်းဝင် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

()ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

 

()အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

 

()စက်သုံးဆီများပြည်ပနှင့်ချိတ်ဆက်တင်သွင်းရောင်းပြီးပြည်တွင်း၌ စနစ်တကျ သိုလှောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ၊ ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းကို နိုင်နင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ငွေကြေး အရင်းအနှီးပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။

 

()ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါကတရားဝင် မှတ်ပုံတင်ရှိရမည်။

 

()စက်သုံးဆီတင်သွင်းမှု၊ ပြည်တွင်း၌ ဖြန့်ခွဲသိုလှောင်ထားရှိမှု၊ ဒေသအသီးသီးတွင် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ စျေးနှုန်းညှိနှိုင်း ဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဥ်း စည်းကမ်း လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

 

()စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး အသင်းသားဖြစ်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မှီသူ အားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။

 

()အသင်းဝင်ကြေးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပါကစုစုပေါင်း= ကျပ် ၃၅၀၀၀၀/-

 

             (အသင်းဝင်ကြေး = ကျပ် ၃၀၀၀၀၀/-+နှစ်စဉ်ကြေး=ကျပ်  ၅၀၀၀၀/-)

 

() ပုဂ္ဂိုလ် အမည်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပါကစုစုပေါင်း= ကျပ် ၁၃၀၀၀၀/-

 

             (အသင်းဝင်ကြေး = ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/-+နှစ်စဉ်ကြေး=ကျပ်  ၃၀၀၀၀/-)

                                                                                                                   

မှတ်ချက်။ အသင်း၀င်ကြေးများအား အောက်ပါ Bank Account များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီး Bank Slip မူရင်းအားပေး၍လည်းကောင်း၊ Cross Chequeဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Account No

=

0031224010005479

Account Name

=

MPTA

Bank Name

=

AYA Bank (Wardan)