သက်တမ်းတိုးခြင်း

အသင်းဝင်သက်တမ်းတိုးပါက ‌အောက်ပါတို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (‌ရှေ့‌နောက် မိတ္တူ)

(၂) အသင်းဝင်လက်မှတ် (မူရင်း)

(၃) နှစ်စဉ်‌ကြေး ၁နှစ်လျှင် ကျပ် ၅၀,၀၀၀-( ကျပ် ငါး‌သောင်းတိတိ)